دانلودها نظر به اینپتو (Inpeto)

دوره کارآموزی چقدر میتواند هیجان انگیز باشد، این شیوه تحصیل چقدر موفق است، و بعد از آن چه امکانات حرفوی در دسترس است – تمام اینها در یک ویدیوی 3-دقیقه ای نشان داده شده است، جایی که افراد جوان با سوابق مختلف تحصیلی و حرفوی و کشورهای مبدا راجع به تجربیات شغلی و تحصیلی شان گفتگو میکنند.

Untertitel: Englisch, Arabisch, Farsi

 

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Share!