فرم ارتباطی

معلومات برای روزهای کورس آینده

لطفا خود را با ای ام اس (AMS) راجستر نمایید!

 

شما از ای ام اس (AMS) خود یا از تیم مشوره دهی ما راجع به جزئیات اشتراک و تداوم شرایط تحصیلی مطلع خواهید شد. فقط شرایط و قوانین درخواست واقعی کورس مقدماتی اینپتو (INPETO) معتبر میباشد.

Qualifzierungsagentur Oststeiermark GmbH
Grazerstraße 1, 8350 Fehring, www.inpeto.net
Heinz K. Hödl
h.hoedl@qua.or.at

+43 664 / 501 8 601

یا همچنین شما میتوانید از فرم ارتباطی ما استفاده نمایید

"کورس مقدماتی ما ادغام نیروی کار و جامعه را همزمان با دانش تخصصی اساسی اولیه به آشپزخانه و شغلهای خدماتی ارائه مینماید."

Heinz K. Hödl
Qualifzierungsagentur Oststeiermark GmbH

فرم ارتباطی

شما راجع به شرایط اشتراک کدام سوالی دارید؟ برای ما پیام بگذارید

Share!