تجربه در عمل

تحصیلات-اینپتو)INPETO(به افراد جوان ذکور/اناث مهاجر که مستحق پناهندگی میباشد اجازه بدست آوردن فرصت، ادغام در جامعه و

نیروی کار را میدهد. این تحصیلات گامی را در یک دوره کارآموزی با هدف سپری نمودن امتحان نهایی کارآموزی)LAP(ارائه مینماید. با

داشتن این مدرک کارآموزی، فرد منحیث یک متخصص شناخته میشود. فرصتهای کاری اساسی و تقاضای جدی کارمندان در صنعت

توریست باعث میشود تحصیلات سنگ بنا برای متصدی باشد! شرکتهایی که دوره کارآموزی را به افراد جوان در شرکتهای شان ارائه

مینمایند، به طرق مختلف سود میبرند. در طی شش تا هشت-هفته کارآموزی، آنها بدست می آورند...

... همکاران رایگان و با انگیزه بالا، که قبلا تحصیلات مقدماتی را در مکتب مسلکی بدگلیچنبرگ (Bad Gleichenberg) آموزش دیده اند

... یک تاثیر نیک از جوانان و نوجوانان، که انتخاب کارآموزی را برایشان تسهیل میکند

... فرصت برای آموزش متخصصین آینده و بنابراین، امکان برآورده نمودن خواسته های متخصصین

... تبادله ی میان-فرهنگ جهت ارتقا همکاری فرهنگی

... امکان حمایت توسط کارآموزان شرکت و پرسونل مربی

افراد جوان دارای انگیزه بالا هستند و کارکردن با آنها سرگرمی است."

Thomas Scheuchl
 Praktikumsbetrieb Rogner Bad Blumau

کارآموزان چه می گویند؟

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

ʺم ناز بودوب شاخود لذت می برم. عمدت هب ااين دلي لک هوا اعقغذاه یااتريشی را دوست دارم.ʺ
Edith Williams, Gasthaus Lendplatzl, Küche

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

مهارت من در لسان جرمنی، در ʺ
طول این دوره، بهبود زیادی پیدا کرده
ʺ. است – به آن افتخار می کنم
Nehmad Sarwary, Restaurant-Bar Eleven, Küche

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

"بعد از تکمیل تحصیلاتم، میخواهم در یک آشپزخانه کارآموزی نمایم."

Hasso Masod, Rogner Bad Blumau, Küche

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

" در طول دوره کارآموزی، افراد زیاد جدید و جالبی را ملاقات کرده ام."

Shkelqim Hasanpapaj, Rogner Bad Blumau, Küche & Service

Share!